home | contact | sitemap
Over ons
Ons aanbod
Athletic Skills Model
Opdrachtgevers
Contact
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Download

Download hier de klachtenregeling in pdf-formaat.

Klachtenregeling Derks Training & Coaching

 

Klachten en geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

1) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van het bepaalde in art 1 onder g van deze voorwaarden, bij de ondernemer worden neergelegd. Klachten kunnen in eerste schriftelijk worden ingediend bij E. Derks, mailadres: Info@derkstrainingen.nl. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. 

2) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

3) Indien de klacht niet leidt tot een oplossing heeft ondernemer een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Op de website van ondernemer www.derkstrainingen.nl staat meer informatie over de klachtenprocedure. 

4) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

5) Indien de klacht/ geschil niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kan deze worden ingediend bij de onafhankelijke derde (John Oude Avenhuis tel: 06-20132042). Zijn oordeel is bindend. 

6) Uw klacht wordt geregistreerd en bewaard voor een periode van 1 jaar. 

7) Voor klachten of geschillen ten aanzien van de POH GGZ/ Eerste lijnszorg zijn wij aangesloten bij de SKGE